Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

Globos centras yra Kuršėnų šeimos namų struktūrinis padalinys, kuris įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31 (Pratęsta iki 2023-04-30)

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d., įsakymu nr. A-2355, Globos centrui suteikta teisė 3 metus teikti akredituotas paslaugas – pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros“ projektas startavo nuo 2019 m. sausio 2 d. Jo trukmė – 36 mėnesiai. Kuršėnų šeimos namų Globos centrui skirtas 208 982 € finansavimas. Šios lėšos skiriamos darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų finansavimui, darbo vietų įkūrimui dalinai finansuoti bei transporto priemonei įsigyti.

Nuo 2019 m. projekto lėšomis Kuršėnų šeimos namų Globos centre  dirba 3 socialiniai darbuotojai, atliekantys globos koordinatoriaus funkcijas, įrengta darbo vieta psichologui, kuris teiks individualias psichologo  konsultacijas, organizuos savipagalbos grupes, ves mokymus ir teiks kitas paslaugas globėjui (rūpintojui), budinčiam globotojui, globėjui – giminaičiui, įtėviui ir globojamam (rūpinamam), prižiūrimam, įvaikintam vaikui.

Iki 2023 m. Globos centras išsiplėtė, paslaugos tapo lengviau prieinamos, šiuo metu pagalbą teikia 2 psichologai, 3 atestuoti Tarnybos asmenys (GIMK specialistai) ir 5 socialiniai darbuotojai – globos koordinatoriai.

 Projekto siekiami rezultatai –

 įveiklinti globos centrai.

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.